TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

1. Prețul

Cumpărătorul va achita preţul Produselor potrivit acordurilor cu Vânzătorul. Vânzătorul va avea dreptul să modifice unilateral preţurile cuprinse în Lista de Preţuri în orice moment, noile preţuri fiind aplicabile conform contractului.

2. Condiții de livrare

Marfa va fi livrată conform contractului de vânzare-cumpărare. Datele de livrare menţionate în confirmarea de comandă nu au valoare obligatorie, Vânzătorul neacceptând nicio răspundere pentru întârzieri la livrare, cu excepţia cazurilor în care datele respective de livrare au fost confirmate în scris şi fără rezerve de către Vânzător într-un document separat.

3. Transport

Transportul produselor se va efectua de către Vanzator la adresa indicată de Cumparator. În cazul în care transportul produselor este efectuat de Cumparator sau de un transportator desemnat de Cumparator, riscurile se transferă Cumparatorului din momentul încărcării produselor în mijlocul de transport, acest moment fiind considerat şi momentul livrării.

4. Plata prețului

Toate facturile sunt exprimate și se plătesc conform negocierii si stipulate in contract. Factura este considerată acceptată dacă cumpărătorul nu are nicio contestație scrisă în termen de 24 de ore de la primirea facturii. În cazul neplății sau plății parțiale a facturii, vânzătorul va avea dreptul să anuleze toate contractele fără o notificare prealabilă și fără a fi răspunzător față cumpărător pentru orice prejudiciu suferit de cumparator și va putea percepe penalitati de intarziere. Vânzătorul va avea același drept în cazul suspiciunii puternice de insolvență, faliment, suspendarea plăților sau circumstanțe similare care ar putea compromite plata la timp.

5. Acceptare si reclamații

Vânzătorul este obligat să predea marfa la locul stipulat în contract şi să transfere cumpărătorului proprietatea asupra produselor, după încasarea integrală a preţului. Cumpărătorul se obligă să preia marfa după ce a fost efectuată recepţia ei cantitativă şi calitativă, operaţiune ce se va consemna într-un proces-verbal de recepţie. Cumpărătorul are obligaţia ca imediat după preluarea bunurilor să verifice starea acestora, urmând ca eventualele vicii aparente, deficienţe calitative sau cantitative să fie semnalate în procesul-verbal de recepţie și comunicate în termen de 24 de ore vânzătorului. Nesemnalarea viciilor/deficienţelor în termenul și modalitatea prevăzută în contract atrage decăderea cumpărătorului din drepturile ce-i revin. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru defectele cauzate de transportul necorespunzător al produselor. Dacă cumpărătorul nu semnalează în procesul-verbal de recepţie viciile aparente ale produselor achiziţionate, acesta este decăzut din dreptul de a le invoca, iar bunurile vor fi considerate ca fiind livrate în mod corespunzător.

6. Dreptul de proprietatea intelectuală

Vânzătorul este și rămâne singurul deținător al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, cum ar fi formulele, rețetele și alte informații despre produse și procesul de producție al vânzătorului. Publicarea informațiilor privind drepturile de proprietate intelectuală ale produselor sau a procesului de producție al vânzătorului nu implică în niciun fel transferul drepturilor de proprietate intelectuală ale vânzătorului către cumpărător și nu implică nicio licență sau alt drept având referitoare la proprietatea intelectuală.

7. Răspundere

Răspunderea vânzătorului este limitată la daune directe, excluzând toate daunele indirecte. Vânzătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea venitului, nici pentru daunele rezultate din pierderi în sensul larg al cuvântului, nici pentru orice altă formă de prejudiciu direct sau indirect de orice fel. Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere în nici un fel pentru daunele care nu sunt direct legate de produs.

8. Proprietate și riscuri

Dreptul de proprietate asupra Produselor va trece la Cumpărător de îndată ce preţul produselor vor fi fost achitate integral Vânzătorului. Riscurile se transferă Cumpărătorului de la data livrării bunurilor.

9. Forța majoră

Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza contractului de vânzarecumpărare, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

10. Legea aplicabilă

Pentru implementarea, interpretarea şi eventualele litigii rezultate din prezenta se va aplica legislaţia României. Orice litigii între Vânzător şi Cumpărător vor fi soluţionate de instanţa judecătorească competentă în jurisdicţia căruia se află sediul social al Vânzătorului.

11. Protecția datelor cu caracter personal

Vânzătorul asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidentialitătii datelor cu caracter personal ale și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Prelucrarea inseamna utilizarea, stocarea, afişarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea si/sau distribuirea de informaţii catre servere locale si/sau internaţionale.

Puratos Prod SRL, Adresă: Jud.Ilfov, Com.Tunari, Str. Șoseaua De Centură ,Nr.25, CUI: RO686525.